Aizdevuma līguma noteikumi

1. Vispārējie aizdevumu izsniegšanas noteikumi

1.1. A/S „Aureum” (turpmāk tekstā saukts „Lombards”) izsniedz aizdevumus, kuru 

atmaksāšanu aizņēmējs (turpmāk tekstā saukts Ķīlas devējs) nodrošina ar kādu no sekojošām 

ķīlām (turpmāk tekstā saukta „Ķīla”) :

a) dārgmetālu un juvelierizstrādājumiem no dārgmetāla;

b) dārgakmeņus saturošiem juvelierizstrādājumiem;

c) TV, video, audio, biroja, sadzīves un citu tehniku;

d) mākslas un antikvāriem priekšmetiem;

e) citām vērtīgām mantām pēc Lombarda uzskatiem.

1.2. Ķīlas apraksts, novērtējums, aizdevuma summa, procentu likme, kredīta dzēšanas termiņš 

1.3. Aizdevumi tiek izsniegti un Ķīlas tiek pieņemtas no fiziskām personām, kuras sasniegušas 18 

gadu vecumu pēc derīga personu apliecinoša dokumenta uzrādīšanas.

2. Aizdevuma procenti un atdošanas termiņi

2.1. Lombarda vispārējās aizdevuma procentu likmes ir sekojošas:

a)Aizdevuma summām līdz 400 euro noteiktajā termiņā procentu likme ir 0.4 % par katru 

kalendāro dienu no aizdevuma summas, kas gadā sastāda 144 %;

b)Aizdevuma summām virs 400 euro noteiktajā termiņā procentu likme ir 0.3 % par katru 

kalendāro dienu no aizdevuma summas; kas gadā sastāda 108 %;

c)Aizdevuma summām virs 1500 euro noteiktajā termiņā procentu likme ir 0.2 % par katru 

kalendāro dienu no aizdevuma summas; kas gadā sastāda 72 %.

d)Minimālā procentu maksa par aizdevuma izmantošanu tiek noteikta 5 dienu apmērā no 

aizdevuma summas, kas tiek aprēķināta neatkarīgi no aizdevuma izmantošanas dienu skaita, bet ne 

2.2. Kredīta dzēšanas (aizdevuma atmaksāšanas) termiņš ir 1 kalendārais mēnesis, kas var tikt 

vairākkārt pagarināts, ja Ķīlas devējs norādītajā termiņā samaksā procentu maksu par mēnesi.

2.3. Pēc Ķīlas devēja lūguma aizdevuma dzēšanas termiņš var tikt atlikts, bet ne vairāk kā uz 

vienu kalendāro mēnesi un par katru nokavēto kredīta atmaksāšanas dienu jāmaksā līgumsods no 

neatmaksātās aizdevuma summas, kas tiek aprēķināts līgumā noteiktās procentu likmes divkāršā 

3. Lombarda un ķīlas devēja tiesības un pienākumi

3.1. Ķīlas devējam ir tiesības izpirkt Ķīlu (apmaksāt aizdevumu) jebkurā dienā līdz norādītajam 

3.2. Izpērkot Ķīlu, Ķīlas devējam ir pienākums nomaksāt pilnā apmērā aizdevuma summu un 

līgumā paredzētos procentus par kalendārajām dienām no aizdevuma izsniegšanas dienas līdz 

aizdevuma atmaksāšanas dienai.

3.3. Ķīlas devējam ir tiesības pirms termiņa daļēji veikt aizdevuma apmaksu, reizē ar atmaksājamo 

aizdevuma daļu, samaksājot procentus, kas aprēķināti no aizdevuma izsniegšanas dienas līdz tā 

3.4. Maksājums jāveic skaidrā naudā Lombarda atrašanās vietā Lombarda darba laikā.

3.5. Ja Ķīlas devējs kavē maksājumus ilgāk par 14 kalendārajām dienām, Lombardam ir tiesības 

uzsākt Ķīlas pārdošanu, kā to paredz Latvijas Republikas Civillikuma 1319.pants, un Lombardam 

nav pienākuma sevišķi atgādināt vai iepriekš paziņot parādniekam, ka viņš grib ķīlu pārdot.

3.6. Lombardam ir tiesības Ķīlu pirms pārdošanas izjaukt, deformēt, pārveidot un pārdot kopumā 

vai pa daļām. Ķīlas ņēmējam šādā gadījumā nav tiesību prasīt no Lombarda zaudējuma atlīdzību.

3.7. Gadījumā, ja Lombards uzsācis pārdošanas procesu, bet Ķīla vēl nav pārdota, Ķīlas devējs 

var izpirkt savu Ķīlu, samaksājot Lombarda noteikto maksu par Ķīlas izpirkšanu, kas ietver 

aizdevuma summu, aizdevuma procentus, līgumsodu un, sedzot ar Ķīlas pārdošanu saistītos 

3.8. Lombardam ir tiesības atteikties no piedāvātās Ķīlas, neminot atteikšanas iemeslu.

3.9. Ķīlas devējs piekrīt, ka Lombards sava prasījuma apmierināšanai viņam ieķīlāto lietu pārdod 

par brīvu cenu , un ķīlas devēja un Lombarda attiecības tiek regulētas saskaņā ar aizdevuma 

līguma noteikumiem, Civillikumu, Patērētāju tiesību aizsardzības likumu un citiem LR likumiem un 

3.10. Lombarda prasījums pret Ķīlas devēju tiek nodrošināts tikai ar Ķīlu un Ķīlas pārdošanas 

gadījumā Lombards apņemas pēc Ķīlas pārdošanas nevērsties pret Ķīlas devēju un tā mantu.

3.11.Lombards ir atbildīgs par ķīlā pieņemto kustamo lietu Līgumā minētā Ķīlas novērtējuma 

4. Papildus noteikumi

4.1. Mantas ieķīlātāja un Lombarda atbildīgā darbinieka parakstīts Kredīta orderis ir aizdevuma 

līgums starp Ķīlas devēju un Ķīlas ņēmēju (Lombardu).

4.2. Ieķīlāto mantu izsniedz tikai mantas ieķīlātājam, uzrādot personu apliecinošu dokumentu vai 

citai personai pēc notariāli apstiprinātas pilnvaras.

4.3. Konsultācijas par naudas aizdevumiem Lombards sniedz bez maksas, bet dārgmetāla 

pārbaude, proves vērtēšana, svēršana, kas nav saistīta ar ieķīlāšanu ir maksas pakalpojumus. 

Pakalpojuma maksa ir 1 euro (viens euro, t.sk. PVN).

4.4. Visi strīdi un nesaskaņas starp šī līguma pusēm, kas var rasties līguma izpildes gaitā, tiek 

risināti sarunu veidā. Ja sarunu veidā vienošanās netiek panākta, visi strīdi tiek risināti Latvijas 

Republikas likumdošanā paredzētajā kārtībā.

4.5. Visi no līguma izrietošie paziņojumi, pieprasījumi un cita informācija ir paziņojama rakstveidā 

un nododama personīgi, vai nosūtāma adresātam ierakstītas vēstules veidā.

4.6. Lombarda uzraudzības iestāde ir Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, Rīgā, Brīvības iela 

4.7. Lombards ir apdrošinājis savu civiltiesisko atbildību par savas darbības vai bezdarbības 

rezultātā nodarīto kaitējumu kredīta devēja glabāšanā nodotajai ķīlai AAS „Balta”, vienotais 

reģistrācijas numurs 40003049409, Raunas iela 10/12, Rīga, LV-1039.