1. Līguma priekšmets

1.1. Komitents nodod, bet Komisionārs pieņem kustamo īpašumu (turpmāk tekstā – Prece) pārdošanai un uzglabāšanai akciju sabiedrības „Aureum” telpās (turpmāk tekstā – Lombards).

2. Pušu tiesības un pienākumi

2.1. Īpašuma tiesības uz Preci šī Līguma darbības laikā pieder Komitentam.
2.2. Komisionārs apņemas nodrošināt Preces izvietošanu, piedāvāšanu un pārdošanu Lombarda telpās.
2.3. Pārdodot Preci, Komisionārs ietur komisiju – 20% no Preces pārdošanas cenas.
2.4. Komitents šī Līguma darbības laikā var saņemt atpakaļ Preci, atlīdzinot Komisionāram par Preces uzglabāšanu – 2 % no Preces sākotnējās cenas par katru kalendāro mēnesi. Komitentam ir tiesības Preci izņemt ātrāk, tādā gadījumā atlīdzība par uzglabāšanu būs kā par pilnu kalendāro mēnesi – 2% no Preces sākotnējās cenas.
2.5. Precēm, kuras nav pārdotas 3 (trīs) kalendāro mēnešu laikā, tiek veikta pārcenošana, samazinot Preces sākotnējo cenu par 15%. Ja Prece nav pārdota 6 (sešu) kalendāro mēnešu laikā, tā tiek pārcenota, samazinot Preces sākotnējo cenu par 30%. Turpmāk pārcenošana notiek tikai pēc rakstiskas vienošanās ar Komitentu. Ja rakstiska vienošanās netiek panākta, tad Komitents apņemas 1 (viena) kalendārā mēneša laikā Preci izņemt, samaksājot Komisionāram 2.4. punktā minēto atlīdzību par Preces uzglabāšanu.
2.6. Preču pārcenošana var notikt bez Komitenta klātbūtnes.
2.7. Komitentam ir tiesības Preci pārcenot ātrāk pirms 2.5. punktā noteiktā laika, rakstiski vienojoties ar Komisionāru.
2.8. Ja ar Komitentu, pamatojoties uz līguma 2.5. punktu, nav panākta rakstiska vienošanās un Komitents neizņem Preci 1 (viena) kalendārā mēneša laikā un nesamaksā 2.4. punktā minēto atlīdzību par Preces uzglabāšanu, tad Komisionārs izņem Preci no pārdošanas.
2.9. Šī līguma darbības laikā Komitentam ir tiesības saņemt pilnu atlīdzību pēc Preces pārdošanas par noteikto cenu, ņemot vērā 2.3. punktu.
2.10. Ja Komitents 6 (sešu) mēnešu laikā no šī Līguma termiņa beigām nav izņēmis savu nodoto Preci, viņš zaudē tiesības uz to, un Lombards ir tiesīgs ar to rīkoties pēc saviem ieskatiem.
2.11. Komitents piekrīt nodotās Preces fotogrāfiju izveidei un to izmantošanai Preces pārdošanas veicināšanai.

3. Garantijas

3.1. Komitents garantē, ka Komisionāram nodotās Preces ir labā tehniskā un vizuālā stāvoklī, tīras un autentiskas.
3.2. Komitents garantē savu nodoto Preču kvalitāti.
3.3. Komitents garantē Komisionāram, ka nodotās Preces pieder tikai viņam un trešās personas nevar tās pieprasīt.
3.4. Komisionārs garantē un uzņemas pilnu atbildību par Preci, kamēr tā atrodas Lombardā.

4. Līguma darbības termiņš

4.1. Šis Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un darbojas vienu gadu. Komisionāram ir tiesības lauzt šo Līgumu, brīdinot par to Komitentu ne mazāk kā vienu mēnesi iepriekš.

5. Citi noteikumi

5.1. Šis Līgums sastādīts un izpildāms atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
5.2. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma nepildīšanu, ja tā rodas pēc Līguma noslēgšanas nepārvaramas varas vai ārkārtēju apstākļu ietekmes rezultātā, kurus attiecīgā Puse nevarēja ne paredzēt, ne novērst, ne ietekmēt un, par kuru rašanos tā nenes atbildību.
5.3. Šis Līgums ir sastādīts divos eksemplāros pa vienam katrai Pusei. Katram no eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.
5.4. Komitents apliecina, ka komisijai nodotās Preces ir viņa personīgā manta un šo Preču pārdošana nav saistīta ar viņa uzņēmējdarbību (saimniecisko darbību). Komitents apzinās, ka par nereģistrētas uzņēmējdarbības veikšanu iestājas administratīvā atbildība pēc Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 166.2 panta.