1. Vispārējie aizdevumu izsniegšanas noteikumi

1.1. A/s „Aureum” (turpmāk tekstā saukts „Lombards”) izsniedz aizdevumus, kuru atmaksāšanu aizņēmējs (turpmāk tekstā saukts ķīlas devējs) nodrošina ar kādu no sekojošām ķīlām (turpmāk tekstā saukta „ķīla”):

a) dārgmetālu un juvelierizstrādājumiem no dārgmetāla;
b) dārgakmeņus saturošiem juvelierizstrādājumiem;
c) tv, video, audio, biroja, sadzīves un citu tehniku;
d) mākslas un antikvāriem priekšmetiem;
e) citām vērtīgām mantām pēc lombarda uzskatiem.

1.2. Ķīlas apraksts, novērtējums, aizdevuma summa, procentu likme, kredīta dzēšanas termiņš tiek norādīti kredīta orderī.

1.3. Aizdevumi tiek izsniegti un ķīlas tiek pieņemtas no fiziskām personām, kuras sasniegušas 18 gadu vecumu pēc derīga personu apliecinoša dokumenta uzrādīšanas.

2. Aizdevuma procenti, komisijas maksas un atdošanas termiņi

2.1. Aizdevums pret ķīlu ir maksas pakalpojums, kam tiek piemēroti izcenojumi, kas norādīti lombarda kreditēšanas pakalpojumu cenrādī.

2.2. Aizdevuma procenti tiek aprēķināti par kalendārajām dienām.

2.3. Lombards nosaka arī minimālo procentu maksu par aizdevuma izmantošanu atbilstoši lombarda kreditēšanas pakalpojumu cenrādim.

2.4. Kredīta dzēšanas (aizdevuma atmaksāšanas) termiņš ir 1 kalendārais mēnesis. Līgumslēdzēju pusēm savstarpēji vienojoties, kredīta dzēšanas termiņš var tikt noteikts garāks. Termiņš tiek norādīts kredīta orderī.

2.5. Kredīta dzēšanas termiņš var tikt vairākkārtīgi pagarināts, ja ķīlas devējs norādītajā termiņā samaksā procentu maksu par brīvi izvēlētu dienu skaitu.

2.6. Pēc ķīlas devēja lūguma aizdevuma dzēšanas termiņš var tikt atlikts, bet ne vairāk kā uz vienu kalendāro mēnesi un par katru nokavēto kredīta atmaksāšanas dienu jāmaksā līgumsods, kāds noteikts lombarda kreditēšanas pakalpojumu cenrādī.

2.7. Par ķīlu vērtēšanu un aizdevuma līguma noformēšanu Lombardam pienākas komisijas maksa, atbilstoši lombarda kreditēšanas pakalpojumu cenrādim, kas ir spēkā līguma noslēgšanas brīdī un tā jāsamaksā, noslēdzot aizdevuma līgumu.

2.8. Noslēgtajam aizdevuma līgumam ir saistošs tikai līguma slēgšanas brīdī spēkā esošais cenrādis, kuram ķīlas devējs ir rakstiski piekritis.

3. Lombarda un ķīlas devēja tiesības un pienākumi

3.1. Ķīlas devējam ir tiesības izpirkt ķīlu (apmaksāt aizdevumu) jebkurā dienā līdz norādītajam kredīta dzēšanas termiņam.

3.2. Ja ķīlas devējam ir aizdevums pret vairākām lietām vienā līgumā, viņam ir tiesības izpirkt katru ieķīlāto lietu atsevišķi.

3.3. Izpērkot ķīlu, ķīlas devējam ir pienākums nomaksāt pilnā apmērā aizdevuma summu, līgumā paredzētos procentus par kalendārajām dienām no aizdevuma izsniegšanas dienas līdz aizdevuma atmaksāšanas dienai un komisijas maksu par ķīlu vērtēšanu, ja tā nav bijusi samaksāta jau iepriekš.

3.4. Ķīlas devējam ir tiesības pirms termiņa daļēji veikt aizdevuma apmaksu, reizē ar atmaksājamo aizdevuma daļu, samaksājot procentus, kas aprēķināti no aizdevuma izsniegšanas dienas līdz tā daļējās atmaksāšanas dienai.

3.5. Maksājumi jāveic lombarda atrašanās vietā lombarda darba laikā.

3.6. Ja ķīlas devējs kavē maksājumus ilgāk par 14 kalendārajām dienām, lombardam ir tiesības uzsākt ķīlas pārdošanu, kā to paredz latvijas republikas civillikuma 1319.pants.

3.7. Lombardam ir tiesības ķīlu pirms pārdošanas izjaukt, deformēt, pārveidot un pārdot kopumā vai pa daļām. Ķīlas ņēmējam šādā gadījumā nav tiesību prasīt no lombarda zaudējuma atlīdzību.

3.8. Gadījumā, ja lombards uzsācis pārdošanas procesu, bet ķīla vēl nav pārdota, ķīlas devējs var izpirkt savu ķīlu, samaksājot lombarda noteikto maksu par ķīlas izpirkšanu, kas ietver aizdevuma summu, aizdevuma procentus, līgumsodu un, sedzot ar ķīlas pārdošanu saistītos pamatotos izdevumus.

3.9. Lombardam ir tiesības atteikties no piedāvātās ķīlas, neminot atteikšanas iemeslu.

3.10. Ķīlas devējs piekrīt, ka lombards sava prasījuma apmierināšanai viņam ieķīlāto lietu pārdod par brīvu cenu un, ja rastos varbūtējs pārpalikums, kas pārsniedz viņa prasījumu, patur kā atlīdzību par nepieciešamajiem un derīgiem izdevumiem, kādi lombardam radušies aizdevuma piešķiršanas, ķīlas uzturēšanas, glabāšanas un realizācijas rezultātā.

3.11. Lombarda prasījums pret ķīlas devēju tiek nodrošināts tikai ar ķīlu un ķīlas pārdošanas gadījumā lombards apņemas pēc ķīlas pārdošanas nevērsties pret ķīlas devēju un tā mantu.

3.12. Lombards ir atbildīgs par ķīlā pieņemto kustamo lietu līgumā minētā ķīlas novērtējuma apmērā.

4. Papildus noteikumi

4.1. Ķīlas devēja un lombarda atbildīgā darbinieka parakstīts kredīta orderis ir aizdevuma līgums starp ķīlas devēju un ķīlas ņēmēju (lombardu) un, to parakstot, ķīlas devējs apliecina, ka ir iepazinies ar lombarda noteikumiem, kreditēšanas pakalpojumu cenrādi un piekrīt tiem.

4.2. Ieķīlāto mantu izsniedz tikai mantas ieķīlātājam, uzrādot personu apliecinošu dokumentu vai citai personai pēc notariāli apstiprinātas pilnvaras, vai arī personai, kuru ķīlas devējs norādījis rakstiski lombarda darbinieka klātbūtnē.

4.3. Konsultācijas par naudas aizdevumiem lombards sniedz bez maksas, bet dārgmetāla pārbaude, proves vērtēšana, svēršana, kas nav saistīta ar ieķīlāšanu, kā arī kredīta orderu dublikāta izsniegšana ir maksas pakalpojums, kas apmaksājams atbilstoši spēkā esošajam maksas pakalpojumu cenrādim.

4.4. Visi strīdi un nesaskaņas starp šī līguma pusēm, kas var rasties līguma izpildes gaitā, tiek risināti sarunu veidā. Ja sarunu veidā vienošanās netiek panākta, visi strīdi tiek risināti latvijas republikas likumdošanā paredzētajā kārtībā.

4.5. Visi no līguma izrietošie paziņojumi, pieprasījumi un cita informācija ir paziņojama rakstveidā un nododama personīgi, vai nosūtāma adresātam ierakstītas vēstules veidā.

4.6. Lombarda uzraudzības iestāde ir Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, Rīgā, Brīvības iela 55, LV-1010.

4.7. Lombards ir apdrošinājis savu civiltiesisko atbildību par savas darbības vai bezdarbības rezultātā nodarīto kaitējumu kredīta devēja glabāšanā nodotajai ķīlai AAS „Balta”, vienotais reģistrācijas numurs 40003049409, Raunas iela 10/12, Rīga, LV-1039.